Asigurarea calității
Componența comisiei
1. prof. Florian Adriana, specialitate limba franceză
2. prof. Breban Mihaela, specialitate limba română
3. prof. Muntean Rareș, specialitate informatică
4. prof. Verdeș Lăcrămioara, specialitate industrie textile
5. prof. Rusu Elena, specialitate educație fizică
6. informatician Nechita Călin
7. parinte, Tomoioagă Măriuța
8. Reprezentantul Consiliului Local
      Responsabil comisie, prof. Constantinescu Rodica, specialitate limba engleza
Repere strategice de asigurare a calităţii în şcoală
- Funcţionarea optimă a sistemului de evaluare internă
- Cunoaşterea şi aplicarea standardelor naţionale de referinţă
- Normarea şi monitorizarea activităţii structurilor organizatorice la nivelul şcolii (comisii de lucru, consilii, etc)
- Utilizarea standardelor nationale de referinta ca repere generale in initierea si proiectarea activitatilor
- Identificarea aspectelor interne care necesita ameliorare in raport cu standardele de referinta
- Dezvoltarea permanentă a sistemului intern de comunicare
- Sincronizarea demersului educational cu tendintele reformei in invatamant
- Centrarea tuturor demersurilor instituţionale şi educaţionale pe beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor furnizate de şcoală
Principalele direcţii de îmbunătăţire a calităţii în anul şcolar 2011 – 2012
Acțiunea
- Consilierea factorilor scolari cu privire la riscurile absenteismului si ale mobilităţii şcolare
- Mentenanţa bazei materiale a şcolii
- Perfecţionarea cadrelor didactice
- Diversificarea metodelor de instruire
- Implicarea partenerilor şcolii în activităţile desfăşurate
- Propunerea si implementarea de noi cursuri opţionale
- Desfăşurarea unei game variate de activităţi extracurriculare
- Pregătirea vizitei de audit extern din partea ARACIP
Rezultatul/impactul
- Reducerea absenteismului şi a ratei transferurilor spre alte unităţi şcolare
- Asigurarea condiţiilor de studiu
- Ameliorarea rezultatelor învăţării
- Promovarea imaginii scolii in judet si in afara
- Adaptarea ofertei scolare la nevoile de formare ale beneficiarilor
- Dezvoltarea multilaterala a personalitatii tanarului modern
- Rezultatul evaluării – foarte bine!!!
Direcţii de dezvoltare a activităţii şcolare pentru anul 2012-2013
- Implementarea procedurilor operationale la nivelul fiecarui demers institutional
- Optimizarea performantei scolare
- Adaptarea prioritatilor scolii la nevoile de formare ale tanarului modern si la cerintele societatii
- Reconditionarea spatiilor scolare (cabinete, biblioteca, laboratoare, internat, cantina)
- Elaborarea si implementarea strategiei de popularizare a ofertei scolare
- Valorificarea parteneriatelor atat cu scolile, cat si cu institutii abilitate ale comunitatii locale
- Implicarea scolii in activitati de proiect cu impact extern / continuarea proiectelor existente
© 2008 Liceul Teoretic "Emil Racovita", Toate drepturile rezervate.