Asigurarea calității
Componența comisiei
Coordontor: Smiedt Ancuta
Membri:
1. prof. Baciu Loredana
2. prof. Breban Mihaela
3. prof. Constantinescu Anca
4. părinte Husău Melinda
5. elev Todoran Iulia, clasa a X-a B
7. reprezentantul Consiliului Local Buda Radu, SPAU Baia Mare
8. prof. Muntean Rareș Mircea, reprezentant sindicat
Repere strategice de asigurare a calităţii în şcoală
- Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltarea instituţională
- Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres instituţional
- Utilizarea standardelor naţionale de referinţă ca repere generale in iniţierea şi proiectarea activităţilor
- Identificarea aspectelor interne care necesită ameliorare în raport cu standardele de referinţă - Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ
- Dezvoltarea permanentă a sistemului intern de comunicare
- Sincronizarea demersului educational cu tendintele reformei în învăţământ
- Centrarea tuturor demersurilor instituţionale şi educaţionale pe beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor furnizate de şcoală
- Cointeresarea şi asigurarea participării întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului calităţii în educaţie
- Formarea continuă a întregului personal al instituţiei, condiţie esenţială pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii în învăţământ
- Consolidarea parteneriatului şcoală-părinţi în vederea susţinerii procesului educaţional
- Adoptarea unei strategii coerente de promovare a imaginii şcolii, de prezentare permanentă a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute
© 2022 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.