Asigurarea calității
Componența comisiei
Coordontor: prof. Smiedt Ancuța
Membri:
1. prof. Mateșan Rodica
2. prof. Muntean Maria
3. părinte Nicoară Lenuța
4. elev Todoran Iulia, clasa a XII-a B
5. reprezentantul Consiliului Local, Buda Radu, SPAU Baia Mare
6. prof. Muntean Rareș Mircea, reprezentant sindicat
Secretar: prof. Baciu Loredana
- Regulament de organizare și funcționare a Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
- Strategia de evaluare internă a calității 2022-2026
- Plan operațional al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
- Manual de Evaluare Internă a Calității
- HOTĂRÂRE nr. 994 din 18 noiembrie 2020
- GHIDUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR - partea a II-a -
- Ghidul comisiei de evaluare
- Ghiduri pentru aplicarea unitară a standardelor de evaluare, volum 4
- Ghiduri pentru aplicarea unitară a standardelor de evaluare, volum 3
- Ghiduri pentru aplicarea unitară a standardelor de evaluare, volum 2
- Ghiduri pentru aplicarea unitară a standardelor de evaluare, volum 1
Repere strategice de asigurare a calităţii în şcoală
- Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltarea instituţională
- Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres instituţional
- Utilizarea standardelor naţionale de referinţă ca repere generale în iniţierea şi proiectarea activităţilor
- Identificarea aspectelor interne care necesită ameliorare în raport cu standardele de referinţă
- Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ
- Dezvoltarea permanență a sistemului intern de comunicare
- Sincronizarea demersului educațional cu tendințele reformei în învăţământ
- Centrarea tuturor demersurilor instituţionale şi educaţionale pe beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor furnizate de şcoală
- Cointeresarea şi asigurarea participării întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului calităţii în educaţie
- Formarea continuă a întregului personal al instituţiei, condiţie esenţială pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii în învăţământ
- Consolidarea parteneriatului şcoală-părinţi în vederea susţinerii procesului educaţional
- Adoptarea unei strategii coerente de promovare a imaginii şcolii, de prezentare permanentă a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute
© 2024 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Toate drepturile rezervate.