Asigurarea calității
Componența comisiei
Responsabil: prof. Constantinescu Rodica
Membrii:
1. prof. Breban Mihaela, membru
2. prof. Baciu Loredana, membru
3. prof. Rusu Elena, membru
4. inf. Nechita Călin
5. prof. Muntean Rareș Mircea, reprezentant sindicat
8. părinte, Spătar Mihaela
9. elev, Pop Vădean Iulia
10. Reprezentantul Consiliul Local, Buda Florin
Repere strategice de asigurare a calităţii în şcoală
- Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltarea instituţională
- Centrarea managementului calităţii pe valoarea adăugată şi pe progres instituţional
- Utilizarea standardelor naţionale de referinţă ca repere generale in iniţierea şi proiectarea activităţilor
- Identificarea aspectelor interne care necesită ameliorare în raport cu standardele de referinţă - Îmbunătăţirea continuă a calităţii demersului educativ-formativ
- Dezvoltarea permanentă a sistemului intern de comunicare
- Sincronizarea demersului educational cu tendintele reformei în învăţământ
- Centrarea tuturor demersurilor instituţionale şi educaţionale pe beneficiarii direcţi şi indirecţi ai serviciilor furnizate de şcoală
- Cointeresarea şi asigurarea participării întregului personal, a elevilor şi părinţilor în implementarea sistemului calităţii în educaţie
- Formarea continuă a întregului personal al instituţiei, condiţie esenţială pentru creşterea calităţii şi eficienţei activităţii în învăţământ
- Consolidarea parteneriatului şcoală-părinţi în vederea susţinerii procesului educaţional
- Adoptarea unei strategii coerente de promovare a imaginii şcolii, de prezentare permanentă a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute
Rapoarte anuale de evaluare internă a calității
© 2019 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.