Liceul Teoretic "Emil Racoviță"... Trecut - Prezent - Viitor
      Anul acesta Liceul Teoretic "Emil Racoviță" va împlini 39 ani de la înființare, un liceu relativ tânăr dar care a convins în timp pentru că pune în centrul atenției interesul elevului și o activitate de calitate în pregătirea acestuia. Faptul că producem calitate a fost confirmat de către ARACIP în 2011, prin acordarea Atestatului privind nivelul calității educației oferite de către Liceul Teoretic "Emil Racoviță" cu un punctaj de 89.64, recunoscut de comunitatea locală prin nominalizarea de patru ori a elevilor și profesorilor la titlul "VALORI ALE MARAMURESULUI" în 2011, apreciat de MECTS la GALA DIRECTORILOR, DISTINCȚIA "ȘCOALA EUROPEANĂ" 2015, locul II la nivel național cu un punctaj de 185 puncte, DIPLOMA DE EXCELENȚĂ din partea SENATULUI ROMÂNIEI 2015.
      Pornind de la viziunea şcolii, "...Ştim azi ce contează mâine" Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" pregătește viitori specialişti, care să aducă soluţii viabile pentru o lume mai bună, instruieşte resursa umană care va construi viitorul pe temeliile prezentului, conturând caractere pentru o umanitate care va zâmbi mai mult. Prin dezvoltarea competenţelor cheie (de comunicare, digitale, de cooperare şi iniţiativă, antreprenoriat şi social-civice), şcoala prefigurează compatibilizarea tinerei generaţii cu solicitările pieţei forţei de muncă şi a domeniului de cercetare pe termen mediu şi lung. Acest aspect se reflectă în gradul ridicat al inserţiei profesionale şi academice înregistrat la nivelul absolvenţilor noştri.
      Situat în Baia Mare, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" deserveşte aproximativ 20 de localităţi din judetul Maramureș, regiunea Nord-Vest și oferă servicii educaţionale de formare iniţială prin liceu teoretic, liceu tehnologic, învăţământ de zi.
      În conformitate cu priorităţile cuprinse în Planul de Acţiune al Şcolii pentru perioada curentă, suntem orientaţi înspre consolidarea pregătirii şcolare şi sporirea creativităţii profesionale la elevi şi profesori, crearea unui climat de siguranţă fizică şi afectivă pentru elevi şi profesori; dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev în parte, să răspundem schimbărilor educaţionale.
      Aceste priorităţi sunt puse în practică prin activităţi curriculare şi extracurriculare/extraşcolare, formarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a metodelor inovatoare de predare, în special în formarea de competenţă de bază de matematică, ştiinte şi tehnologie, în contextul celor opt competenţe cheie prevăzute atât de legislaţia românească, cât şi de cea europeană.
      În prezent, în cadrul şcolii noastre îşi desfăşoară activitatea un număr de 59 de profesori calificaţi cu norma de bază: specializarea matematică şi ştiinte (23), limba română şi limbi străine (14), socio-umane (9), educaţie fizică (2), tehnologii (14), din care profesori metodişti 3, formatori 5, mentori 5, experţi educaţionali 12, în Consiliile Consultative 5, Coordonatori cerc pedagogic 3. Experienţa cadrelor didactice este reflectată în numărul mare de profesori cu gradul I (41), 7 cu gradul II și 2 profesori cu titlul de doctor, numărul de cadre didactice cu peste 90 de credite în 5 ani (47) și 32 de cadre didactice beneficiare de gradația de merit. Aceştia pregătesc 990 de elevi (483 elevi la profilul ştiinţele naturii, 115 elevi la matematică-informatică, 216 elevi cu calificare de tehnician designer vestimentar, 145 elevi cu calificare tehnician în turism).
      Pentru anul școlar în care ne aflăm, 2015-2016, liceul a prezentat absolvenților claselor a VIII-a o ofertă constând din 9 clase a IX-a, Știinte ale naturii - intensiv engleză 1 clasă, Științe ale naturii 4 clase, Matematică-Informatică intensiv engleză 1 clasă, Industrie Textilă și Pielărie 2 clase, Turism și alimentație, 1 clasă. Oferta propusă s-a concretizat în realizarea planului de școlarizare 100% în prima sesiune de repartizare, mediile de admitere fiind în creștere, începând din anul școlar 2013-2014.
Liceul Teoretic "Emil Racoviță” face față concurenței de pe piața învățământului maramureșan în condițiile în care populația școlară este în descreștere datorită faptului că pune accent pe:
      1.Dimesiunea calitativă a procesului instructiv educativ.
a. Procent de promovabilitate examen bacalaureat 2013-2014 - 73,11%; 2014-2015 - 73,88%
b. Procent de promovabilitate 2013-2014 - 99,47%; 2014-2015-99,47%
c. Activităţi desfăşurate în cadrul Centrelor de Excelenţă - elevi participanți 48, Cadre didactice: 7
d. Integrarea elevilor cu CES - 3 elevi curricula adaptată, 1elev deficiență locomotorie
e. Antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţile extraşcolare şi extracurricularea/concursuri: la nivel de școală - 720 elevi și 57 cadre didactice, nivel județean -138 elevi și 24 cadre didactice, nivel regional – 524 elevi și 53 cadre didactice, nivel național -367 elevi și 27 cadre didactice la nivel național, nivel internațional – 104 elevi și 9 la cadre didactice
f. Premii la concursuri , olimpiade şcolare, sesiuni de referate și comunicări/consfătuiri
* Concursuri faza internatională: 104 (46premii I, 1 premiu special, 7 premii II, 55 premii III)
* Concursuri faza natională: 567 (22 premii I, 29 premii speciale, 54 premii II, 12 premii III, 21 mențiuni)
* Concursuri interjudețene: 524 (145 premii I,116 premii speciale, 79 premii II, 99 premiul III, 25 mențiuni)
* Concursuri faze județene :138 (63 premii I, 33 premii II, 19 premii III, 12 mențiuni)
* Concursuri școlare faze locală/școală: 720 (65 premii I, 1 premii II, 11 premii III)
g. Publicații, articole sau lucrări de specialitate: 40 ( 20 ISSN, 20 ISBN)
h. Programe de cooperare internaţională, parteneriate: 11
i. Activitatea școlii reflectată în mass media: în anul școlar 2014-2015, 27 articole în presa scrisă , 6 emisiuni televizate, 2015-2016 14 articole în presa scrisă, 1emisiune televizată.
      2. Modernizarea bazei materiale
      Spaţiile şcolare 5 corpuri de cladire: Corp A cabinete 12, laboratoare 4, săli de clasă 10, Corp B 13 săli de clasă, Corp C ateliere școală 11 și internat, Corp D cantină, Corp E sală de sport, sunt corespunzătoare, dotate cu mobilier școlar nou, toate categoriile de mijloace de învățământ pentru toate disciplinele, precum şi tehnologie informatică și de comunicaţii conectate la internet. Școala dispune de bibliotecă, fond de carte adecvat nivelurilor de învăţământ şi sistem de evidenţa pentru fluxurile de cititori, sala de sport moderna dotată cu aparatură de specialitate, cabinet medical, cu personal medical calificat. Atelierele şcoală sunt dotate cu utilaje şi echipamente pentru efectuarea practicii în specialitatea confecţii textile. Internatul, cu capacitate de 100 locuri, are dotare modernă. Cantina şcolara modernă şi cu toate utilităţile aferente, asigură servirea mesei elevilor interni proprii, dar și elevilor de la gimnaziu a școlilor învecinate, are capacitate de 300 locuri.
      3. Facilitati acordate elevilor
În anul școlar 2014-2015 au beneficiat de programul Bani de liceu 50 elevi, burse merit 103, burse de studiu 20, burse de performanță 29, bursa "Orfani" 4, burse "Sociale", 10, burse "Boală" 5 și transport școlar 230 elevi
      4. Dezvoltarea Managementul
      Asigurat de director, director adjunct, CA, șefii de comisii metodice, consilier școlar, responsabili comisii speciale, care printr-o conducere flexibilă, prin stabilirea obiectivelor şi priorităților legate de metodă / mijloace / utilizare optimă a resurselor / coordonarea , evaluarea şi aprecierea personalului, prin urmărirea realizării obiectivelor prioritare stabilite prin mobilizarea întregului personal, adecvarea activităţilor şi luarea deciziilor, au dus la atingerea indicatorilor propuşi.
      5.Atragerea resurselor financiare extrabugetare.
      În anul 2015 veniturile proprii au fost 327688 lei, si s-au utilizat pentru reabilitarea spațiilor școlare, dotări cu materiale și mijloace de învățământ, formare resurse umane.
      6. Curriculum național și Curriculum la decizia școlii (aprofundare respectiv discipline optionale)

      Liceul teoretic "Emil Racoviţă" trebuie privit, de cei cointeresaţi, din trei perspective: a trecutului, a prezentului şi cea a viitorului.
© 2019 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.