Imnul Liceului Teoretic "Emil Racovita":
Liceul Teoretic "Emil Racoviță"... Trecut - Prezent - Viitor
      Anul acesta Liceul Teoretic "Emil Racoviță" va împlini 45 ani de la înființare, un liceu care a convins în timp pentru că pune în centrul atenției interesul elevului și o activitate de calitate în pregătirea acestuia. Faptul că producem calitate a fost confirmat de către ARACIP în 2011, prin acordarea Atestatului privind nivelul calității educației oferite de către Liceul Teoretic "Emil Racoviță" cu un punctaj de 89.64, recunoscut de comunitatea locală prin nominalizarea de patru ori a elevilor și profesorilor la titlul "VALORI ALE MARAMURESULUI", apreciat de MECTS la GALA DIRECTORILOR, DIPLOMA DE EXCELENȚĂ din partea SENATULUI ROMÂNIEI 2015, DISTINCȚIA "ȘCOALA EUROPEANĂ" 2015, 2018.
      Pornind de la viziunea şcolii, "...Ştim azi ce contează mâine" Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" pregătește viitori specialişti, care să aducă soluţii viabile pentru o lume mai bună, instruieşte resursa umană care va construi viitorul pe temeliile prezentului, conturând caractere pentru o umanitate care va zâmbi mai mult. Prin dezvoltarea competenţelor cheie (de comunicare, digitale, de cooperare şi iniţiativă, antreprenoriat şi social-civice), şcoala prefigurează compatibilizarea tinerei generaţii cu solicitările pieţei forţei de muncă şi a domeniului de cercetare pe termen mediu şi lung. Acest aspect se reflectă în gradul ridicat al inserţiei profesionale şi academice înregistrat la nivelul absolvenţilor noştri.
      Situat în Baia Mare, Liceul Teoretic "Emil Racoviță" deserveşte aproximativ 20 de localităţi din judetul Maramureș, regiunea Nord-Vest și oferă servicii educaţionale de formare iniţială prin liceu teoretic, liceu tehnologic, învăţământ de zi.
      În conformitate cu scopurile cuprinse în Planul de Acţiune al Şcolii pentru perioada curentă, suntem orientaţi înspre consolidarea pregătirii şcolare şi sporirea creativităţii profesionale la elevi şi profesori, crearea unui climat de siguranţă fizică şi afectivă pentru elevi şi profesori; dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev în parte, să răspundem schimbărilor educaţionale.
      Aceste priorităţi sunt puse în practică prin activităţi curriculare şi extracurriculare/extraşcolare, formarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a metodelor inovatoare de predare, în special în formarea de competenţă de bază de matematică, ştiinte şi tehnologie, în contextul celor opt competenţe cheie prevăzute atât de legislaţia românească, cât şi de cea europeană.
      În prezent, în cadrul şcolii noastre îşi desfăşoară activitatea un număr de 65 de profesori calificaţi cu norma de bază, din care profesori metodişti 5, formatori 8, mentori 6, experţi educaţionali 13, în Consiliile Consultative 7, 3 profesori cu titlu de doctor și 34 de cadre didactice beneficiare de gradația de merit, 1 profesor Merito. Aceştia pregătesc 877 de elevi (507 elevi la profilul ştiinţele naturii, 107 elevi la matematică-informatică, 160 elevi cu calificare de tehnician designer vestimentar, 103 elevi cu calificare tehnician în turism).
      Pentru anul școlar în care ne aflăm, 2020-2021, liceul a prezentat absolvenților claselor a VIII-a o ofertă constând din 7 clase a IX-a, Știinte ale naturii - intensiv engleză 1 clasă, Științe ale naturii 4 clase, Matematică-Informatică intensiv engleză 1 clasă, Industrie Textilă și Pielărie 2 clase, Turism și alimentație, 1 clasă. Oferta propusă s-a concretizat în realizarea planului de școlarizare 100% în prima sesiune de repartizare, mediile de admitere fiind în creștere, începând din anul școlar 2013-2014.
Liceul Teoretic "Emil Racoviță" face față concurenței de pe piața învățământului maramureșan în condițiile în care populația școlară este în descreștere datorită faptului că pune accent pe:
      1.Dimesiunea calitativă a procesului instructiv educativ.
a. Procent de promovabilitate examen bacalaureat 2019-2020 – 83,75%;
b. Activităţi desfăşurate în cadrul Centrelor de Excelenţă - elevi participanți 24, Cadre didactice: 6;
c. Integrarea elevilor cu CES - 8 elevi curricula adaptată, 1 elev deficiență locomotorie;
d. Antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţile extraşcolare şi extracurricularea/concursuri;
e. Premii la concursuri , olimpiade şcolare, sesiuni de referate și comunicări/consfătuiri
* Concursuri faza internatională: 13 (9 premii I, 3 premii II, 1 premiu III)
* Concursuri faza natională: 87 (7 premii I, 10 premii II, 6 premii III, 22 mențiuni, 42 diplome participare)
* Concursuri faza regională: 71 (34 premii I, 18 premii II, 3 premiul III, 5 mențiuni, 11 diplome participare)
* Concursuri interjudețene: 19 (3 premii I, 3 premii II, 5 premiul III, 4 mențiuni, 2 diplome participare)
* Concursuri faze județene: 41 (8 premii I, 7 premii II, 4 premii III, 9 mențiuni, 13 diplome participare)
* Concursuri școlare faze locală/școală: 13 (1 premii I, 3 premii II, 3 mențiune, 6 diplomă participare)
g. Publicații, articole sau lucrări de specialitate, cărți: ISBN – 6; Articole: ISBN – 2 / ISSN – 12; Lucrări științifice: ISBN – 4 / ISSN – 7; Reviste școlare: 5 (ISSN)
h. Programe de cooperare internaţională, parteneriate
* Programul Mondial ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA în parteneriat cu Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE) şi Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie CCDG
* "Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”, în parteneriat cu Fundația Summitul Femeilor Lumii Geneva și FICE România
* Proiectul "Youth and trening for successful career”, prin programul Erasmus + K1, alături de Colegiul Tehnic "Valeriu Braniște" Lugoj-școala aplicantă, Liceul Tehnologic din Teregova-județul Caraș-Severin și Colegiul Național "I.C.Brătianu" din Hațeg
* Proiectul Erasmus+ "Support to european quality assurance in vocational education and training (EQAVET) national reference points" (EQAVET-NRP-RO 2019), alături de Liceul Tehnologic "Valeriu Braniște" Lugoj, Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni, Colegiul Tehnic "Maria Baiulescu" Brașov, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Bucuresti, Liceul Tehnologic "Francisc Neuman" Arad.
i. Activitatea școlii reflectată în mass media: 16 apariții
      2. Modernizarea bazei materiale
      Spaţiile şcolare 5 corpuri de cladire: Corp A cabinete 12, laboratoare 4, săli de clasă 10, Corp B 13 săli de clasă, Corp C ateliere școală 11 și internat, Corp D cantină, Corp E sală de sport, sunt corespunzătoare, dotate cu mobilier școlar nou, toate categoriile de mijloace de învățământ pentru toate disciplinele, precum şi tehnologie informatică și de comunicaţii conectate la internet. Școala dispune de bibliotecă, fond de carte adecvat nivelurilor de învăţământ şi sistem de evidenţa pentru fluxurile de cititori, sala de sport moderna dotată cu aparatură de specialitate, cabinet medical, cu personal medical calificat. Atelierele şcoalare sunt dotate cu utilaje şi echipamente pentru efectuarea practicii în specialitatea confecţii textile. Internatul, cu capacitate de 100 locuri, are dotare modernă. Cantina şcolara modernă şi cu toate utilităţile aferente, asigură servirea mesei elevilor interni proprii, dar și a elevilor de la gimnaziu a școlilor învecinate, are capacitate de 300 locuri.
      3. Facilitati acordate elevilor
În anul școlar 2017-2018 au beneficiat de programul Bani de liceu 18 elevi, burse 91, transport școlar 1575 elevi
      4. Dezvoltarea Managementului
      Asigurat de director, director adjunct, CA, șefii de comisii metodice, consilier școlar, responsabili comisii speciale, care printr-o conducere flexibilă, prin stabilirea obiectivelor şi priorităților legate de metodă / mijloace / utilizare optimă a resurselor / coordonarea , evaluarea şi aprecierea personalului, prin urmărirea realizării obiectivelor prioritare stabilite prin mobilizarea întregului personal, adecvarea activităţilor şi luarea deciziilor, au dus la atingerea indicatorilor propuşi.
      5.Atragerea resurselor financiare extrabugetare.
      În anul 2019 veniturile proprii au fost 476.767 lei, si s-au utilizat pentru reabilitarea spațiilor școlare, dotări cu materiale și mijloace de învățământ, formare resurse umane.
      6. Curriculum național și Curriculum la decizia școlii (aprofundare respectiv discipline optionale, disponibile și pe site cu ajutorul codului QR)

Liceul teoretic "Emil Racoviţă" trebuie privit, de cei cointeresaţi, din trei perspective: a trecutului, a prezentului şi cea a viitorului.
© 2021 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.