Imnul Liceului Teoretic "Emil Racovita":
Liceul Teoretic "Emil Racoviță"... Trecut - Prezent - Viitor
      Anul acesta Liceul Teoretic „Emil Racoviță" va împlini 44 ani de la înființare, un liceu care a convins în timp pentru că pune în centrul atenției interesul elevului și o activitate de calitate în pregătirea acestuia. Faptul că producem calitate a fost confirmat de către ARACIP în 2011, prin acordarea Atestatului privind nivelul calității educației oferite de către Liceul Teoretic "Emil Racoviță" cu un punctaj de 89.64, recunoscut de comunitatea locală prin nominalizarea de patru ori a elevilor și profesorilor la titlul "VALORI ALE MARAMURESULUI", apreciat de MECTS la GALA DIRECTORILOR, DIPLOMA DE EXCELENȚĂ din partea SENATULUI ROMÂNIEI 2015, DISTINCȚIA "ȘCOALA EUROPEANĂ" 2015, 2018.
      Pornind de la viziunea şcolii, „Ştim azi ce contează mâine" Liceul Teoretic „Emil Racoviţă" pregătește viitori specialişti, care să aducă soluţii viabile pentru o lume mai bună, instruieşte resursa umană care va construi viitorul pe temeliile prezentului, conturând caractere pentru o umanitate care va zâmbi mai mult. Prin dezvoltarea competenţelor cheie (de comunicare, digitale, de cooperare şi iniţiativă, antreprenoriat şi social-civice), şcoala prefigurează compatibilizarea tinerei generaţii cu solicitările pieţei forţei de muncă şi a domeniului de cercetare pe termen mediu şi lung. Acest aspect se reflectă în gradul ridicat al inserţiei profesionale şi academice înregistrat la nivelul absolvenţilor noştri.
      Situat în Baia Mare, Liceul Teoretic „Emil Racoviță" deserveşte aproximativ 20 de localităţi din judetul Maramureș, regiunea Nord-Vest și oferă servicii educaţionale de formare iniţială prin liceu teoretic, liceu tehnologic, învăţământ de zi.
      În conformitate cu scopurile cuprinse în Planul de Acţiune al Şcolii pentru perioada curentă, suntem orientaţi înspre consolidarea pregătirii şcolare şi sporirea creativităţii profesionale la elevi şi profesori, crearea unui climat de siguranţă fizică şi afectivă pentru elevi şi profesori; dezvoltarea parteneriatelor în beneficiul fiecărui elev în parte, să răspundem schimbărilor educaţionale.
      Aceste priorităţi sunt puse în practică prin activităţi curriculare şi extracurriculare/extraşcolare, formarea cadrelor didactice în utilizarea la clasă a metodelor inovatoare de predare, în special în formarea de competenţă de bază de matematică, ştiinte şi tehnologie, în contextul celor opt competenţe cheie prevăzute atât de legislaţia românească, cât şi de cea europeană.
      Liceul oferă servicii educaționale de formare inițială, învățământ de zi, prin filiera teoretică - specializările științe ale naturii, matematică-informatică și prin cea tehnologică - având calificările tehnician desiner vestimentar și tehnician în turism. În anul școlar 2021-2022 Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare școlarizează 859 de elevi proveniți din Baia Mare, dar și din restul județului, pregătiți de 59 de profesori calificați, a căror expertiză profesională se reflectată în 3 titluri de doctor, în 44 de grade didactice I, în 4 grade II și în 8 definitivări în învățământ. Persoane resursă pe domenii sunt: 6 profesori metodiști, 10 formatori, 5 mentori, 12 experți educaționali, 8 membri în consiliile consultative, 2 coordonatori cerc pedagogic. 24 sunt beneficiari ai gradației de merit, iar 47 de cadre didactice au acumulat în ultimii 5 ani, prin diverse cursuri de formare, peste 90 de credite transferabile.
      Pentru anul școlar în care ne aflăm, 2021-2022, liceul a prezentat absolvenților claselor a VIII-a o ofertă constând din 7 clase a IX-a, Știinte ale naturii - intensiv engleză 1 clasă, Științe ale naturii 3 clase, Matematică-Informatică intensiv engleză 1 clasă, Industrie Textilă și Pielărie 1 clasă, Turism și alimentație, 1 clasă. Oferta propusă s-a concretizat în realizarea planului de școlarizare 100% în prima sesiune de repartizare, mediile de admitere fiind în creștere, începând din anul școlar 2013-2014.
Liceul Teoretic "Emil Racoviță" face față concurenței de pe piața învățământului maramureșan în condițiile în care populația școlară este în descreștere datorită faptului că pune accent pe:
      1.Dimesiunea calitativă a procesului instructiv educativ.

      2. Modernizarea bazei materiale
      Baza materială a liceului este compusă din 5 corpuri de clădire (corpul A și B cu spații de învățământ, corpul C cu ateliere și spatii de cazare, corpul D - cantina, corp E - sala de sport), terenuri de sport, parcul școlii, parcare și cabinet medical. Prin investițiile efectuate din bugetul local, din veniturile proprii, precum și din proiectele cu finanțare implementate, s-a realizat îmbunătățirea bazei materiale și dotarea acesteia cu mijloace fixe, obiecte de inventar si material didactic:aparatura IT (calculatoare, laptopuri, videoproiectoare), table școlare, flipchart, fond de carte, reactivi pentru laboratoare, materiale pentru spatii de expoziție, etc.Școala dispune de bibliotecă dotată cu fond de carte adecvat nivelurilor de învățământ și sistem de evidență pentru fluxurile de cititori.
      3. Dezvoltarea Managementului
      Asigurat de director, director adjunct, CA, consilier școlar, responsabili comisii, care printr-o conducere flexibilă, prin stabilirea obiectivelor şi priorităților legate de metodă / mijloace / utilizare optimă a resurselor / coordonarea , evaluarea şi aprecierea personalului, prin urmărirea realizării obiectivelor prioritare stabilite prin mobilizarea întregului personal, adecvarea activităţilor şi luarea deciziilor, au dus la atingerea indicatorilor propuşi.
      4. Atragerea resurselor financiare extrabugetare.
      În anul 2020-2021 veniturile proprii au fost 126481,46 lei, si s-au utilizat pentru reabilitarea spațiilor școlare, dotări cu materiale și mijloace de învățământ, formare resurse umane.
      5. Curriculum național și Curriculum la decizia școlii (aprofundare respectiv discipline optionale, disponibile și pe site cu ajutorul codului QR)

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă" trebuie privit, de cei cointeresaţi, din trei perspective: a trecutului, a prezentului şi cea a viitorului.
© 2022 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Toate drepturile rezervate.