Imnul Liceului Teoretic „Emil Racoviță”:
Liceul Teoretic „Emil Racoviță”... Privim spre viitor

   Anul acesta, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” va împlini 46 ani de la înființare, un liceu relativ tânăr, dar care a convins în timp, pentru că pune în centrul atenției interesul elevului și o activitate de calitate în pregătirea acestuia.    Liceul Teoretic „Emil Racoviță” a obţinut în anul 2018 titlul de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ”, într-o competiţie destinată tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar implicate în programele europene din domeniul educaţiei şi formării profesionale, în care au fost înscrise nu mai puţin de 150 de unităţi de învăţământ.
   Obţinerea acestui titlu înseamnă, în esenţă, o confirmare a faptului că instituţia noastră a încercat şi a demonstrat cu succes o permanentă compatibilizare a strategiei educaţionale şi manageriale cu cea europeană, reuşind să-şi contureze un profil distinct şi o tradiţie în derularea de proiecte europene Erasmus +, eTwinning, Leonardo da Vinci.
   Considerăm că activităţile şi proiectele derulate au contribuit în foarte mare măsură la îndeplinirea misiunii şcolii, întrucât elevii racovițeni, ca urmare a stagiilor de practică efectuate în Spania și Marea Britanie, au dovedit că sunt competitivi inclusiv pe piaţa europeană. Dimensiunea europeană a educaţiei este asigurată prin schimburi care se realizează între şcoli partenere, fie prin participare directă sau pe platforme Twinning la activităţi/proiecte care implică beneficiari ai unor culturi diferite, experienţe care îi învaţă pe elevi şi profesori deopotrivă ce înseamnă respectul faţă de persoană, respectarea libertăţii de alegere, respectarea stilului de viaţă al fiecărui om, responsabilitatea faţă de semeni, cu alte cuvinte, îi învaţă la modul cel mai concret şi aplicat ce înseamnă diversitatea în unitate şi unitatea în diversitate. Prin proiectele derulate, elevii şi profesorii au intrat în contact cu alte culturi, şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare într-o limbă străină, au descoperit şi au cunoscut ce înseamnă profesionalismul la standarde de calitate europeană, respectul de sine şi respectul faţă de celălalt.
   Pornind de la viziunea şcolii, „Ştim azi ce contează mâine”, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă" pregătește viitori specialişti, care să aducă soluţii viabile pentru o lume mai bună, instruieşte resursa umană care va construi viitorul pe temeliile prezentului, conturând caractere pentru o umanitate care va zâmbi mai mult. Prin dezvoltarea competenţelor-cheie (de comunicare, digitale, de cooperare şi iniţiativă, antreprenoriat şi social-civice), şcoala prefigurează compatibilizarea tinerei generaţii cu solicitările pieţei forţei de muncă şi a domeniului de cercetare pe termen mediu şi lung. Acest aspect se reflectă în gradul ridicat al inserţiei profesionale şi academice înregistrat la nivelul absolvenţilor noştri.
   Liceul Teoretic „Emil Racoviță” este situat în Baia Mare, Maramureș, regiunea Nord-Vest și deservește aproximativ douăzeci de localități din județ, dar și din areale limitrofe (Sălaj, Satu Mare). Liceul oferă servicii educaționale de formare inițială, învățământ de zi, prin filiera teoretică - specializările Științe ale naturii, Matematică-informatică și prin cea tehnologică - având calificările Tehnician designer vestimentar și Tehnician în turism.
   În anul școlar 2023-2024, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare școlarizează 796 de elevi proveniți din Baia Mare, dar și din restul județului, pregătiți de 63 de profesori calificați, a căror experiență profesională se reflectă în 3 titluri de doctor, în 45 de grade didactice I, în 5 grade II, în 8 definitivări în învățământ și 2 debutanți. Persoane - resursă pe domenii sunt: 6 profesori metodiști, 10 formatori, 6 mentori, 13 experți educaționali, 8 membri în consiliile consultative, 1 coordonator cerc pedagogic. 16 sunt beneficiari ai gradației de merit, iar 42 cadre didactice au participat la diverse cursuri de formare.
   În concordanță cu noile programe de integrare europeană şi cooperare internaţională, şcoala noastră va considera o prioritate absolută deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către mediul social şi economic, prin dezvoltarea unor capacităţi de învăţare bazate pe economia informatizată şi prin introducerea „noilor educaţii“ (educaţia ecologică, antreprenorială, civică, pentru tehnologie și progres, interculturală), coroborate cu direcţiile strategice de dezvoltare pe plan european, vizând aspectele calitate, echitate, eficienţă şi comunicare.
   În conformitate cu priorităţile cuprinse în Planul de Acţiune al Şcolii pentru perioada curentă, suntem orientaţi înspre:
• Creșterea calitătii serviciilor educaţionale în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu în învățământul terțiar;
• Dezvoltarea unui climat de siguranță fizică, psihică și emoțională pentru toți elevii și profesorii prin sporirea egalității de șanse, a interculturalității;
• Promovarea imaginii școlii prin parteneriate şi proiecte educaţionale inovative, updatate noilor contexte;
• Furnizarea unei activități manageriale de calitate în vederea dezvoltării unității de învățământ și promovarea ei în rândul școlilor maramureșene;
• Să răspundem schimbărilor educaționale.
   Aceste priorităţi sunt puse în practică prin activităţi curriculare şi extracurriculare/ extraşcolare, formarea cadrelor didactice în utilizarea la clasa a metodelor inovatoare de predare, în special în formarea de competenţe de bază la matematică, ştiinte şi tehnologie, în contextul celor opt competenţe-cheie prevăzute atât de legislaţia românească, cât şi de cea europeană.
   Liceul Teoretic „Emil Racoviță” face față concurenței de pe piața învățământului maramureșean în condițiile în care populația școlară este în descreștere, datorită faptului că pune accent pe:
  1. Dimesiunea calitativă a procesului instructiv educativ:
  2. Baza materială a liceului este compusă din 5 corpuri de clădire (corpul A și B cu spații de învățământ, corpul C cu ateliere și spații de cazare, corpul D - cantina, corp E - sala de sport), terenuri de sport, parcul școlii, parcare și cabinet medical. Prin investițiile efectuate din bugetul local, din veniturile proprii, precum și din proiectele cu finanțare implementate, s-a realizat îmbunătățirea bazei materiale și dotarea acesteia cu mijloace fixe, obiecte de inventar și material didactic: aparatura IT (calculatoare, laptopuri, videoproiectoare), table școlare, flipchart, fond de carte, reactivi pentru laboratoare, materiale pentru spații de expoziție, etc. Școala dispune de bibliotecă dotată cu fond de carte adecvat nivelurilor de învățământ și sistem de evidență pentru fluxurile de cititori. Atelierele şcolare sunt dotate cu utilaje şi echipamente pentru efectuarea practicii în specialitatea confecţii textile. Internatul, cu o capacitate de 100 locuri, are dotare modernă. Cantina şcolară modernă şi cu toate utilităţile aferente, are o capacitate de 300 locuri.
  3. Dezvoltarea Managementului
  Managementul este asigurat de director, director adjunct, CA, consilier școlar, responsabili comisii, care printr-o conducere flexibilă, prin stabilirea obiectivelor şi priorităților legate de metodă/mijloace/utilizare optimă a resurselor/coordonarea, evaluarea şi aprecierea personalului, prin urmărirea realizării obiectivelor prioritare stabilite prin mobilizarea întregului personal, adecvarea activităţilor şi luarea deciziilor, au dus la atingerea indicatorilor propuşi.
  4. Atragerea resurselor financiare extrabugetare
  În anul 2021-2022 veniturile proprii au fost 126481,46 lei și s-au utilizat pentru reabilitarea spațiilor școlare, dotări cu materiale și mijloace de învățământ, formare resurse umane.
  5. Curriculum național și Curriculum la decizia școlii - aprofundare, respectiv discipline opționale disponibile și pe site cu ajutorul codului QR

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă" trebuie privit, de cei cointeresaţi prin tot ceea ce este el!
© 2024 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Toate drepturile rezervate.