Programe și proiecte
"Educaţia nu măsoară cât de mult ai memorat sau cât de multe ştii. Educaţia reprezintă capacitatea de a face diferenţa între lucrurile pe care le ştii şi cele pe care nu le ştii."
Anatole France

Dotarea cu laboratoare inteligente a
Liceului Teoretic „Emil Racoviță"
Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului "DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC EMIL RACOVIȚĂ", cod proiect F-PNRR-SmartLabs2023-1627, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ. (vezi mai multe)
Proiectul „Elevi educați – Elevi competenți”
„Elevi educați – Elevi competenți” (noiembrie 2022 – decembrie 2023) are ca scop creșterea ratei de participare în învățământul primar si secundar din școlile vizate pe proiect prin: dezvoltarea unor masuri integrate de prevenție prin îmbunătățirea competentelor personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
Atitudinea face diferența
Proiectul educațional „Atitudinea face diferența!”-Proiect județean pentru prevenirea bulyingului și cyberbulyingului în mediul școlar”, inițiat de către CJRAE Maramureș vine în sprijinul consilierilor școlari și a cadrelor didactice care desfășoară în unitatea de învățământ activități de identificare și prevenire a fenomenelor de bullying și cyberbullying. Aceste activități au ca obiectiv major înzestrarea elevilor cu un set de abilități personale care să-i ajute în gestionarea eficientă a potențialelor situații de bullying cu care se pot întâlni, în școală sau în mediul on-line: recunoașterea acestor situații, comunicarea asertivă, exprimarea adecvată a emoțiilor, empatía
Pașaport spre viitor
Proiectul este adresat elevilor de clasa a VIII-a și a XII-a din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Maramureș Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea abilităților de planificare a carierei, în vederea alegerii unui traseu educațional și profesional cât mai realist, în funcție de oferta educațională și profesională județeană. Prin programele de educaţie pentru carieră, elevii îşi formează competenţe în următoarele domenii (Lemeni și Miclea, 2010): autocunoaştere şi dezvoltare personală (abilităţi de autoevaluare realistă a propriilor caracteristici şi de autoreglare emoțională şi comportamentală în situaţii diverse legate de viaţă şi carieră), comunicare şi relaţionare interpersonală (capacitatea de ascultare activă şi exprimare asertivă în vederea creșterii eficienţei comunicării în cadrul relațiilor interumane), managementul informaţiei şi al învățării (abilităţi de informare necesare în optimizarea performanţei în învăţare, a procesului de luare a deciziilor şi rezolvarea de probleme), planificarea carierei (cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste şi adaptarea la cerinţele pieţei muncii), educaţie antreprenorială (stimularea interesului faţă de domeniul antreprenorial şi dezvoltarea unor competenţe de analiză şi valorificare a oportunităților de afaceri), managementul stilului de viaţă (abilităţi de management al stilului de viaţă pentru creşterea calităţii vieţii fizice, psihice, sociale şi ocupaţionale).
Școală pentru toți
incluziune


Scopul proiectului
Facilitarea integrării copiilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă din județul Maramureș. Proiectul își propune: îmbunătățirea metodelor de predare-învățare-evaluare în activitățile de lucru cu elevi cu CES, dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu familia copiilor cu nevoi speciale şi de management al situaţiilor conflictuale, modificarea prejudecăților și stereotipiilor referitoare la integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă, actualizări legislative; formarea unor atitudini pozitive faţă de elevii cu CES.
STOP VIOLENȚEI!
stop violentei


Proiect educațional județean de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și combatere a violenței în incinta unităților de învățământ preuniversitar din maramureș.
Scopul acestui proiect este asigurarea în incinta școlii a unui climat de încredere ce conferă deplină securitate procesului instructiv-educativ. Printre obiectivele specific se numără: sensibilizarea elevilor privind consecințele actelor de violență, dezvoltarea capacității empatice, dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, oferirea de comportamente alternative, cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind consecinţele juridice asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte antisociale.
Proiectul „Jocurile toleranței”
„Jocurile toleranței”. este relevant din perspectiva schimbărilor sociale pe care le poate aduce sportul și activitatea fizică în comunitate, prin prevenirea discriminării de orice natură în rândul elevilor, combaterea abandonului școlar, precum și integrarea socială a acestora. Sportul poate fi folosit pentru a crea schimbări pozitive, atât în cadrul școlii, cât și în societate. Jocul, pe de alta parte, este o modalitate de exprimare dar și metodă de învățare, un element omniprezent, oportun și util dezvoltării personalității umane. Colaborarea cu ONG C.S. Supersport Baia Mare poate duce la dezvoltarea de relații benefice între școală, familie, elevi și comunitate, cu efecte importante asupra învățării.
Programul Național Școala Altfel
Scoala Altfel
Programul Național Școala Altfel s-a desfășurat în perioada 23-27 octombrie 2023, iar prioritățile stabilite de Ministerul educației pentru anul școlar în curs au fost: siguranța în școală, bullyingul și protecția mediului. În cadrul școlii noastre, tematicile abordate au fost următoarele: Adolescenții spun NU violenței, Să fim toleranți într-o lume diversă, România – cultură, turism, tradiții, Racovițenii reciclează și creează, Să ne cunoaștem istoria orașului. Activitățile au fost diverse și s-au desfășurat în colaborare cu partenerii noștri, care răspund mereu prompt provocării de a fi prezenți în mijlocul elevilor noștri. Pentru a observa diversitatea și complexitatea activităților desfășurate în cadrul acestui program, vă invităm să accesați linkul următor.
https://padlet.com/liceulteoreticemilracovita/coala-altfel-23-27-10-2023-321gyz6ykdcjqg5y
Proiectul eTwinning ”EntreComp in Action”
eTwinning
eTwinning
Proiectul ”EntreComp in Action” este un proiect eTwinning care vizează stabilirea unor relații de colaborare și prietenie între profesorii și elevii școlilor partenere din Turcia, Serbia și Croația, ce va determina integrarea într-un sistem educativ european, îmbunătățirea comunicării într-o limbă străină (engleza) a tuturor participanților la proiect, familiarizării elevilor noștri cu cadrul european de competențe pentru antreprenoriat-EntreComp. La nivelul liceului proiectul este coordonat de director adjunct prof. Tiță Anca, colaboratori fiind director prof. Mic Valeria și prof. Bonte Adriana, grupul țintă al proiectului fiind elevi din clasa a IX-a specializare turism și alimentație.
Proiectul „ROMÂNIA – CULTURĂ, TURISM, TRADIŢIE”
„ROMÂNIA – CULTURĂ, TURISM, TRADIŢIE”, devine o tradiție pentru liceul nostru. Are un larg caracter interdisciplinar și oferă modalităţi eficiente de valorizare a elementelor reprezentative din domeniul turismului, tradițiilor, culturii tradiționale. Tradiţiile, turismul și elementele culturii tradiționale sunt și rămân tezaurul nostru cel mai de preţ. Proiectul propune activităţi de valorizare a potențialului cultural și turistic din diferite zone ale țării și promovarea interesului pentru afirmarea identităţii locale şi naţionale. Considerăm că este important să continuăm procesul de redescoperire a valorilor turistice şi a celor mai reprezentative valori ale culturii tradiționale, să le facem cunoscute şi să le promovăm cum se cuvine. Proiectul „România–cultură, turism, tradiţie” aprobat în cadrul domeniului cultural artistic– folclor, tradiţii, obiceiuri, CAEN (Anexa 2 la OME nr. 3612/31.01.2023, poziția 73) cuprinde activităţi educaţionale menite să susţină dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii în educaţie.

Merito
Pe 6-7 octombrie, în contextul Zilei Mondiale a Profesorului, s-a desfăşurat a cincea ediţie a Forumului MERITO Maramureş, privind problematici generale ce modifică practicile la clasă, la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” şi Teatrul de Păpuşi din Baia Mare. Peste 200 de profesori şi elevi, din regiune şi din ţară, au participat la cele 16 ateliere experienţiale de învăţare colaborativă, pe tema Forumului. A cincea ediţie a Forumului MERITO Maramureş a fost organizată voluntar de profesorii din comunitatea MERITO: 🌟 Tatiana Cauni, profesoară de Limba şi literatura română la Liceul Teoretic "Emil Racoviţă", din Baia Mare; 🌟 Marisca Morari, profesoară pentru învăţământul preşcolar şi director la Grădiniţa cu PP. nr. 28, din Baia Mare; împreună cu colegii din comunitate facilitatori de ateliere cu sprijinul Liceul Teoretic Emil Racovita Baia Mare, Grădinița cu PP Nr 28 Baia Mare, Romanian Business Leaders - Filiala Maramureș şi al Maramures Business Club.
Ziua europeană a limbilor
Ziua europeană a limbilor.Proiectul, coordonat de profesorii de limbi moderne ai Liceului Teoretic Emil Racoviță, este o inițiativă europeană a Consiliului Europei prin intermediul Centului European pentru Limbi Moderne. Prin acest proiect, profesorii Liceului nostru își propun celebrarea evenimentului de factură europeană – Ziua Europeană a Limbilor – prin activități care urmăresc să elimine prejudecățile și stereotipurile, să promoveze dialogul, toleranța, conștiința interculturală, solidaritatea și ideea de împreună. Un alt obiectiv al acestui proiect este conștientizarea părților implicate, elevi și profesori, de contextul european în care trebuie să ne desfășuram activitatea și din care trebuie să ne simțim tot mai mult parte.
Săptămâna europeană a sportului 2023
#BeActive este o inițiativă a Comisiei Europene menită să promoveze activitățile fizice și sportul pentru un stil de viață sănătos în întreaga Europă. Inițiativa vizează creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile activității fizice regulate. La nivel european, campania s-a desfășurat în perioada 23-30 septembrie. Inițiativele din 2023 s-au concentrat pe trei piloni importanți și anume: implicare, incluziune și inovație care reflectă schimbările din societatea noastră.
Concursul și simpozionul regional „Aripi de poveste”
„Aripi de poveste” are la bază ideea de lectură și importanța acesteia. Lectura este un instrument care dezvoltă abilitățile de comunicare între oameni, făcând legături între gândire și limbaj. În societatea contemporană, bazată în preponderență pe realizările în domeniul științifico-tehnic, lectura rămâne, totuși, o condiție esențială pentru a reuși în viață. Abilitatea de a învăța, de a munci, chiar cea de a trăi, depind într-o măsură deosebită de lecturile deținute. Spor la lectură!
Proiectul educațional ”Spring in our hearts”
„Spring in our hearts” este un proiect coordonat de profesorii de limbi moderne din Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, prin care aceștia își propun așezarea studiului limbilor moderne într-o lumină pozitivă prin celebrarea diverselor evenimente de factură europeana și internațională prin activități care urmăresc să elimine prejudecățile și stereotipurile, să promoveze dialogul, toleranța, conștiința interculturală, solidaritatea și ideea de „împreună”.
Proiectul Județean „Ora de net – Siguranța copiilor în mediul online”


„Ora de net – Siguranța copiilor în mediul online”. Dată fiind realitatea secolului XXI și tendința inevitabilă de digitalizare, este esențial ca fiecare adult implicat în procesul de educație să ia în considerare crearea de contexte de învățare pentru copii care să le permită acestora explorarea, dezbaterea, formularea și deprinderea principiilor de folosire sigură, utilă și creativă a Internetului. Dependența de Internet a elevilor este o problemă care s-a agravat mai ales o dată cu pandemia și restricțiile de socializare. Această dependență presupune lipsa capacității de a alege conștient motivul, modul și timpul dedicat utilizării dispozitivelor tehnologice. Altfel spus, este o acțiune compulsivă care presupune pierderea controlului impulsurilor legate de utilizarea Internetului (jocuri online, rețele sociale, sesiuni-maraton de navigare online sau urmărit materiale video ori seriale online), care persistă în ciuda consecințelor negative pentru persoana în cauză. Datorită multitudinii materialelor furnizate de Ora de Net, inițiativă dezvoltată de Salvați Copiii, facilitatorii pot utiliza informații și idei care apoi aplicate la clasă pot crea un mediu prietenos în care nativii digitali să simtă beneficiile fiecărui mediu de comunicare, pe Internet și față în față, și să prețuiască mai mult echilibrul dintre conectarea online și cea offline.
Proiectul educațional „Halloween Fun”
„Halloween Fun”. Jocul si joaca au reprezentat mereu modalități eficiente de învățare si de descoperire a lumii. Când suntem deschiși ca pe lângă jocurile copilăriei noastre sa acceptam descoperirea jocurilor altor popoare, orizontul nostru se deschide si ajungem sa privim lumea cu alți ochi. Prin proiectul educațional dedicat Sarbatorii Halloween, profesorii de limbi moderne ai Liceului Teoretic Emil Racoviță încearcă să aducă civilizația anglofonă mai aproape de elevi, abordând teme de interes pentru aceștia. În cadrul acestui proiect i-am avut ca parteneri pe voluntarii asociației Team for Youth, care au fost parte din juriu, alături de profesori ai Liceului Teoretic „Emil Racoviță”.
Campania 19 zile de activism în prevenirea violenței și abuzului împotriva copiilor și tinerilor
Campania 19 zile de activism în prevenirea violenței și abuzului împotriva copiilor și tinerilor este deja o tradiție în școala noastră. Prin aceasta ne propunem să sprijinim apariția unei culturi pentru prevenirea violenței și a abuzului și să contribuim la crearea unei lumi mai bune pentru copii și tineri. In același timp, ne dorim să popularizăm în rândul elevilor noștri obiectivele relevante de dezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și în special ținta ODD#16.2 (Stoparea abuzurilor, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și de tortură împotriva copiilor). Motto Campanie 2022 - „Violența nu este doar o problemă privată care ar trebui să fie rezolvată de familii ci este și o chestiune privitoare la drepturile omului pe care statele lumii au datoria să o respecte”.
Festivaluri Regionale de teatru pentru gimnaziu (Masca) si liceu (Teatrul – un joc al ideilor)
Festivaluri Regionale de teatru pentru gimnaziu (Masca) si liceu (Teatrul – un joc al ideilor).Festivalurile de teatru au la bază promovarea unei educații cultural-artistice într-un cadru optim oferit de şcoală, într-o societate în care rolul familiei este din ce în ce mai redus. Conturarea identității locale este o necesitate a zilelor noastre, precum şi petrecerea timpului liber într-un mod benefic în favoarea evitării dobândirii comportamentelor deviante şi vicioase, a absenteismului etc. TrupaMasca - facebook
Proiectul UNBR „Fii avocat în școala ta”


„Fii avocat în școala ta”. Scopul proiectului Fii avocat în școala ta este de a sprijini tinerii pentru ca aceștia să poată reacționa adecvat la problemele generației lor. Educația juridică timpurie contribuie la sentimentul de apartenență la comunitatea și la cultura națională. Promovarea unei culturi primitoare pentru tineri presupune promovarea valorilor democratice ale societății. Aceste valori democratice - egalitatea, dreptatea, respectul pentru convingerile și opiniile celorlalți - sunt intrinsec legate de lege. Fii avocat în școala ta este un proiect care își propune să provoace mintea tinerilor, să-i scoată din zona de confort pentru ca ei să-și pună întrebări. Ne dorim să le transmitem acestora faptul că libertăți fundamentale, născute din revoluții, cum este libertatea de expresie și de opinie, pot avea reversuri fatale ca pornografia sau extremismul. Soluția magică se află în ei și în felul în care percep realitățile din jurul lor
Proiect de parteneriat educațional „Din suflet pentru suflet”


„Din suflet pentru suflet” în cadrul SNAC (Sistemul Național de Acțiune Comunitară). Proiectul este conceput pentru a permite dezvoltarea unor competențe și abilități de comunicare, relaționare, motivare și implicare ale elevilor racovițeni desfășurate în cadrul unor activități de voluntariat cu elevii Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, Help and Home for Children, ASSOC Baia Mare.
Voluntariatul oferă posibilitatea interacțiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu se interacționează în mod curent în activitățile noastre obișnuite, contribuind la creșterea solidarității şi toleranței. Dintre obiectivele proiectului amintim: încurajarea participării elevilor la acţiuni de voluntariat, normalizarea persoanelor defavorizate sau cu dizabilități , prin participarea la viaţa socială comunitară, asumarea unor roluri şi responsabilităţi în viaţa socială, implicarea elevilor în interacţiuni, în activităţi de cooperare, în vederea rezolvării unor sarcini de lucru, implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale, formarea unei conduite participative la viață socială şi de grup, formarea şi dezvoltarea respectului faţă de ceilalți.
Proiectul educațional „Keep calm and learn a foreign language”
„Keep calm and learn a foreign language” are ca scop principal conștientizarea elevilor de modul în care învățarea unei limbi străine nu se rezumă la o activitate strict legată de școală, ci are un impact mult mai profund asupra întregii lor vieți. Deprinderea unei limbi străine nu dezvoltă în noi doar abilități de comunicare, ci ne deschide nenumărate posibilități de a privi și înțelege lumea din jurul nostru, de la mediul înconjurător până la tipuri complexe de comunități umane. Mai mult decât atât, învățarea unei limbi străine nu ne va conștientiza doar de diferențele care există între națiuni, ci ne va aduce mai aproape unii de alții prin identificarea aspectelor în care suntem sau gândim la fel, chiar daca ne trăim viața în medii diferite. Aceasta multitudine de posibilități ne dorim să o aducem în fața elevilor noștri, pentru a așeza studiul limbilor străine într-o nouă dimensiune, mai vastă, care trece dincolo de spațiul școlii și se răsfrânge în întreaga lor existență.
„Ziua Europeană a Sportului Școlar”
„Ziua Europeană a Sportului Școlar”


„Ziua Europeană a Sportului Școlar” (ESSD - 30 septembrie 2022) a fost sărbătorită la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare prin activități și jocuri sportive, sub îndrumarea profesorilor de educație fizică și sport: prof. Rusu Elena, prof. Mureșan Iosif.
Evenimentul a fost coordonat la nivel european de Federația Maghiară a Sportului Școlar, International Sport and Culture Association Danemarca, cu Cofinanțarea Comisiei Europene prin Programul Erasmus + și face parte din proiectul Ziua Europeană a Sportului #BeActive. (vezi articol Graiul)
Provis 2022, „Școala de vară FZB”
„Ziua Europeană a Sportului Școlar”
„Şcoala de vară FZB” (Provis 2022 - 18 - 31 Iulie 2022)
n perioada 18-31 iulie 2022, elevi din cadrul Liceului Teoretic ”Emil Racoviță”, clasa a XI-a specializarea științe ale naturii, au participat la Școala de Vară PROVIS 2022, organizată de Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Cluj-Napoca. Elevii au avut parte de experiențe inedite, participând la cursuri interactive susținute de cadre didactice universitare,astfel familiarizându-se cu viața de student, la activități de consiliere profesională și orientare în carieră. Pe lângă seminarii și laboratoare, elevii racovițeni au cunoscut experiențele culturale ale orașului universitar Cluj-Napoca.(mai multe...)
„Povești împachetate”
Povești împachetate
    Vineri, 25.02.2022 a fost despre „Povești împachetate”. Elevii claselor a IX-a, au ales o carte citită și au apelat la creativitate, la colaborare, la comunicare, gândire critică. Valorile și atitudinile urmărite: cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, dar și stimularea gândirii autonome, reflexive în raport cu mesajele cărților. Competența vizată este exprimarea în scris a unei opinii față de un text literar într-un mod original. Cărțile alese au fost: Hoțul de cărți-M. Zusak, Miss Peregrine-R.Riggs, De veghe în lanul de secară-J. Salinger, Copila Stea- J.Spinelli, Maitreyi- M Eliade, Alchimistul- P.Coelho, Eu sunt Malala-Malala- Malala Yousafzai și alte cărți preferate.
„Ziua Culturii Naționale”
„Ziua Națională a Lecturii”
Ziua Națională a Lecturii

Ziua Națională a Lecturii
    Ziua Națională a Lecturii - Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) arăta în 2018 că doar 16% dintre români citesc cărți lunar, în timp ce 35% nu au citit niciodată o carte. Într-un astfel de context, Ziua Națională a Lecturii apare ca o oportunitate de a conștientiza tinerii că influența cărților de calitate este incomensurabilă și că întotdeauna cultivarea ființei umane în particular conduce, în mod incontestabil, la progresul societății în general. Elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviță” marchează acest eveniment prin activități diverse, fixate în intervalul orar 11-14, în colaborare cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” și cu Direcția pentru Cultură Maramureș.
„Ziua Culturii Naționale”
Ziua Culturii Nationale
    Vineri, 14.01.2022, în Liceul Teoretic „Emil Racoviță” s-a sărbătorit, ca în fiecare an, Ziua Culturii Naționale. A fost o provocare pentru toți profesorii școlii care și-au dorit să adune energia și vibrația tuturor elevilor, însă respectând normele de siguranță pe care vremurile actuale le impun. Astfel, s-a conturat ideea atelierelor de lucru cu activități realizate prin cuplaje în sistem online, desfășurare cu toate clasele liceului. Chiar dacă nu au părăsit spațiul lor de învățare, elevii au fost aproape unii de alții, au interacționat și s-au manifestat în contexte culturale vii si emoționante. Expunerea la un contextul cultural cât mai diversificat este, de altfel, un obiectiv important al școlii noastre, iar Ziua Culturii Naționale este o sărbătoare care trebuie să ne reamintească mereu cine suntem. Suntem un popor cu o zestre culturală bogată, cu care ne putem mândri. Fie că vorbim despre literatură, istorie, arhitectură, muzică, pictură, sculptură sau mai nou despre film, fotografie, concerte, expoziții sau despre artele spectacolului, esența creativității românești ajunge la mintea și sufletul popoarelor din întreaga lume. Cultura e cel mai frumos dar pe care un om și-l poate face, căci îi atinge sufletul și mintea pentru totdeauna. Prin limbă avem acces la cultură. Acesta este și motivul pentru care adunăm, simbolic, ideea de cultură sub numele marelui Eminescu. De ce el? Fiindcă a fost primul meșter inspirat care a îmbogățit limba română ca nimeni altul, prelucrând-o poetic. Fiindcă preocuparea lui pentru problemele lingvistice în general și pentru cele de limbă română în special, au constituit o constantă a vieții sale manifestată atât în anii de studii, cât și în perioada în care a fost redactor, publicist și scriitor. Dar mai ales fiindcă a iubit acest popor și limba lui dincolo de orice rațiune egoistă sau meschină, iar a-ți prețui limba reprezintă un gest de normalitate, de demnitate și de bună educație.
„Punte peste timp, valori naționale românești”


    Proiectul „Punte peste timp, valori naționale românești” desfășurat joi, 25.11.2021, în Liceul Teoretic „Emil Racoviță” cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, a avut drept scop declarat cunoașterea valorilor românești ca necesitate imperativă a fiecărui român. Astfel, cele 33 de activități desfășurate în fiecare clasă a liceului, au consolidat ideea că asumarea suveranității noastre și promovarea valorilor naționale sunt atât datorii morale, cât și motive de mândrie pentru oricare dintre noi.
    A fost un ceas al bucuriei și al emoției în care s-au împărtășit gânduri despre curajul și dăruirea celor ce au înfăptuit Unirea, despre contextul istoric care a dus la împlinirea acestui vis secular românesc. Rezultatele activităților s-au materializat în calde gânduri pentru România, în mesaje și scrisori adresate unor personalități istorice românești sau în versuri dedicate Marii Uniri. Coșurile cu decorații tricolore, planșele, colajele și posterele realizate de elevi și-au găsit sursa de inspirație fie în materialele audio-video urmărite în clasă, fie în informațiile istorice dobândite în timp. Tuturor acestora li s-a adăugat emoția sărbătoririi ființei noastre românești.
Proiectul "Ethical Nature"
Proiectul "Ethical Nature" este un proiect eTwinning de colaborare, comunicare, schimb de informații și bune practici la nivel european. Proiectul vizează stabilirea unor relații de colaborare și prietenie între profesorii și elevii școlilor partenere din Turcia, Serbia și Italia, ce va determina integrarea într-un sistem educativ european, îmbunătățirea comunicării într-o limbă străină (engleza) a tuturor participanților la proiect , a conștientizării interacțiunii dintre om și mediul înconjurător, în vederea dezvoltării unor abilități în ceea ce privește comportamentele etice și a promovării educației dezvoltării durabile și gestionării dezastrelor naturale. La nivel de liceu proiectul este coordonat de prof. Tiță Anca, din echipă făcând parte 6 elevi din clasa a XI-a I-specializarea Turism și alimentație.
...pagină în lucru...
© 2024 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Toate drepturile rezervate.